Privacyverklaring

Privacyverklaring van Evertsen Bouw Zwolle

Evertsen Bouw gaat zorgvuldig om met de privacy van haar klanten, leveranciers, gebruikers van de door haar beheerde website www.evertsenbouw.nl en anderen met wie zij samenwerkt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Evertsen Bouw omgaat met de privacy van al deze partijen.

Het is mogelijk dat deze website links bevat naar andere websites. Evertsen Bouw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacybeleid en de uitoefening ervan van andere partijen.

Verwerking persoonsgegevens

Overeenkomst

Indien u met Evertsen Bouw een overeenkomst aangaat, hebben wij van u de persoonsgegevens nodig ter uitvoering van deze overeenkomst.

Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij u om uw naam en e-mailadres. Daarnaast staat het u vrij uw telefoonnummer aan ons door te geven, indien u het wenselijk acht dat wij telefonisch contact met u opnemen. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Contactformulier

Indien u op onze website een contactformulier invult, vragen wij u om uw voornaam, achternaam en uw e-mailadres. Daarnaast staat het u vrij uw telefoonnummer aan ons door te geven, indien u het wenselijk acht dat wij telefonisch contact met u opnemen.

Sollicitatieprocedure

Indien u solliciteert bij Evertsen Bouw, worden persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie aan ons verstrekt, opgeslagen en na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Evertsen Bouw uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.

Leveranciers

Van onze leveranciers mogen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege wettelijke voorschriften.

Cookies

Evertsen Bouw maakt op haar website gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid op de website.

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

  • Om met u overeenkomsten te sluiten en deze uit te (laten) voeren en na te komen;
  • Het beheren van de website;
  • Het verbeteren en personaliseren van de website-ervaring;
  • Het opnemen van contact in verband met door u gestelde vragen;
  • Het versturen van marketingboodschappen en andere marketinggerelateerde communicatie, zoals e-mail nieuwsbrieven en andere marketinggerelateerde documenten;
  • Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u met ons een overeenkomst sluit voor bijvoorbeeld een bouwproject of projectontwikkeling, een andere overeenkomst met ons aangaat of informatie bij ons aanvraagt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens van u omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Ook kan het zijn dat Evertsen Bouw een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Evertsen Bouw zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Evertsen Bouw anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Evertsen Bouw zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Evertsen Bouw de gegevens verzamelt of verwerkt.

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons aan de volgende categorieën ontvangers verstrekt:

  • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met de gebruiker;
  • Anderen, indien de gebruiker ondubbelzinnig toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking;
  • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Evertsen Bouw;
  • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op verzoek van de gebruiker worden verwijderd.

Doorgifte naar andere landen

De door Evertsen Bouw verzamelde, persoonlijke informatie kan verwerkt en uitgewisseld worden tussen welke landen waar Evertsen Bouw dan ook actief is. Het gebruik van deze informatie zal steeds voldoen aan de voorwaarden van dit privacybeleid.

Beveiliging persoonsgegevens

Evertsen Bouw heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, overdragen of verwijderen. Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens door ons laten beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Wijziging Privacyverklaring

Het is mogelijk dat in deze privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2020

Contact

Evertsen Bouw is voor alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens bereikbaar via:

Scroll naar boven